Przejdź do treści

RODO

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 z późn. zm.) przez Instytut Ogrodnictwa- Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Pszczelnictwa, ul. Kazimierska 2A, 24-100 Puławy na potrzeby ankietowych badań naukowych pt. „Monitorowanie fenologiczno-rolniczych warunków stacjonowania pasiek” finansowanego przez MEiN”.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

*Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej firmy spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Klauzula informacyjna RODO

Administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Ogrodnictwa- Państwowy Instytut Badawczy, 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3. Poniżej znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją ankietowych badań naukowych pt. „Monitorowanie fenologiczno-rolniczych warunków stacjonowania pasiek” finansowanego przez MEiN”.

1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Tomasz Viscardi, e-mail iod@inhort.pl

2. Podczas realizacji badań będą przetwarzane następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres do korespondencji, e-mail, powiat i województwo stacjonowania pasieki, przedział wiekowy pszczelarza, wykształcenie, oraz dane statystyczne dotyczące pasiek.

3. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu w celu prowadzenia korespondencji pocztą tradycyjną i elektroniczną. Następnie będą opracowane publikacje naukowe i popularno-naukowe, bez wykorzystywania danych osobowych. W wyżej wymienionych opracowaniach będą wykorzystane odpowiedzi zawarte w kwestionariuszu(bez danych osobowych, natomiast położenie pasieki będzie ograniczone do województwa lub powiatu.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat lub do momentu opublikowania danych.

5. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą archiwizowane.

6. Podanie danych jest dobrowolne.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

8. Jako administrator danych, zapewniamy prawo dostępu do danych, można je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

9. Pozyskane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice

Wszelkie zapytania dotyczące przetwarzania danych osobowych w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach  należy kierować na powyższy adres email lub adres do korespondencji.